Program för år 2021

Arbetsmöten i Herbariet  

Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Margareta Hedman 070-290 71 73 
           Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!

Inomhusmöten

 S. 19 sept.

ÅRSMÖTET  kommer att äga rum kl. 15.00 den 19/9 i Föreningarna hus, Stora salen.   
Exkursioner

L. 8 maj

Floraövervakning i Sörbyskogen. Tillfälle att lära sig mer om floraövervakning. Vi besöker tillsammans med Henrik Josefsson från Länsstyrelsen några floralokaler i Sörbyskogen. Samling vid Café Skogen intill Glomman i Örebro kl. 10.00. Kontakt: Daniel Gustafson, tfn.072-578  78 24.

OBS! På grund av rådande pandemi måste deltagarantalet begränsas. Föranmälan måste göras till  Daniel  Gustafson tel. 072-578 78 24.

L. 22 maj Hjälmarsberg. Runt Hjälmrsbergs gård vid Hjälmarstranden finns vackra ekhagar och strandskogar. Vad gömmer sig i floran förutom blåsippor och vitsippor? Samling på parkeringen vid Östra hagen (till höger om gården, bakom ladan), Hjälmarsberg, Örebro kl. 10.00. Kontakt:Kerstin Utbult, tfn. 0730-77 57 07. OBS!  P.g.a. pandemin krävs föranmälan!  Deltagarantalet är begränsat.
L.12 juni Munkatorp i naturreservatet Rynningeviken. Örebro kommun har genomfört kompensationsåtgärder efter bygget av Elektroskandias lager. Vi tittar på åtgärder och ser om vi kan hitta spännande växter i ruderatmarker och insådder. Samling på parkeringen vid Munkatorp, Rynningeviken, Örebro kl.10.00. Kontakt: Owe Nilsson, tfn. 0586-72 84 78      OBS!  P.g.a. pandemin krävs föranmälan!
L.19 juni Naturreservatet Svenstorp. Markägaren Bo Hägerås guidar oss i det nya naturreservatet. Kalkpåverkad mark med ädellövskog och hävd av vilt betande hjortar. Spännande flora, bastardsvärmare och andra insekter. Samarrangemang med Östernärkes naturvårdsförening. Samling kl. 10.00  ICA-parkeringen, Odensbacken. Kontakt: Bo Hägerås tfn. 070-650 97 74     OBS!  P.g.a. pandemin krävs föranmälan!
S.20 juni Vilda Blommornas Dag. 
Latorpsängen Örebro.    Owe Nilsson guidar i naturreservatet och dess omgivningar. Tid: kl.10-12. Arr: ÖLBS och Örebro kommun.
Ställdalen.                        Samling vid Ahlstroms parkering kl. 14.  Tag med fika. Arr: Ställdalens naturstudieklubb. 

 L.17 juli

Bekämpning av jättebalsaminer i Olles hage. Vi hjälps tillsammans åt med att bekämpa den invasiva arten som som hotar att konkurrera ut andra naturligt förekommande växter. Medtag handskar. Samarrangemang med Östernärkes naturvårdsförening. Samling ICA-parkeringen, Odensbacken, kl. 10.00. Kontakt: Bo Hägerås tfn. 070-650 97 74.
L.14 augusti Floraövervakning vid Valåsen i Karlskoga. Vi besöker tillsammans en lokal för ryl för att se om den finns kvar och inventerar den enligt floraövervakningens metodik. Henrik Josefsson från Länsstyrelsen medverkar. Samling vid informationsplatsen för Karlskoga kommun intill E18, från Örebro-hållet. kl.10.00. Kontakt: Owe Nilsson, tfn. 0586-72 84 78.
S. 19 sept. Årsmöte  Lokal: Föreningarnas hus, Stora salen, kl. 15.00.  Slottsgatan 13A, Örebro.  Det blir ett rent årsmöte utan bildvisning eller föredrag. 
L.25 sept. Svamputflykt till Knapptorp i Noratrakten. Tillsammans med Nora Biologiska Förening. Samling vid Svampen i Örebro kl. 9.00.  Upplysningar: Ledaren  Herbert Kauffman  tel. 019-246194  eller Camilla Pettersson tel. 070-5720884. 
.

Botaniska sällskapet är en ideell förening för alla med intresse för vilda växter, mossor, lavar och svampar.

Ung eller gammal,  expert som nybörjare - alla är välkomna.  Ingen kan allt utan vi lär av varandra.

  

Några av tidigare års program:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010  2011  2012  2013  2014    2015   2016  2017  2018   2019   2020  

Tidigare års exkursioner på De Vilda Blommornas Dag:   2008    2009   2010   2011    2012   2013   2014   2015   2016   2017  2018    2019   2020 

 Tillbaka till första sidan

  Vi samarbetar med