ÖREBRO  LÄNS  BOTANISKA

   SÄLLSKAP

        Botaniska Sällskapet är en ideell sammanslutning av personer med intresse för botanik. Sällskapets ändamål är att utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper inom botanikens olika grenar;  att utforska floran i länet;  att verka för skydd och vård av växtlokaler och växtsamhällen. Vi är en lokal förening i Svenska Botaniska Föreningen (SBF).

PROGRAM  2022

  T-VERONIKAN STYRELSEN STADGAR LÄNKAR

BILDER  &  RAPPORTER  (2001--2022)

Du är besökare nr:      (från 2010-04-20)
Äldre nummer finns nu på Nätet >>

Aktuella växtrapporter på Artportalen

Aktuellt

Rapport från årsmötet den 8 maj 2022 

.

SBF  samarbetar med  Naturens kalender  Bli fenologiväktare. Läs mer >> 

Den nya Närkefloran
Återstående exemplar av floran realiseras nu för 160 kr (+ ev.porto)

och kan beställas hos Owe Nilsson, 0586-728478, e-post: owe.kga@telia.com          

Diverse skrifter i ÖLBS arkiv
Böcker till salu
Vill du köpa boken "Västmanlands svampar" á 100 kr ? 
Lite föreningshistoria 
För medlemskap och prenumeration 2021: 150 kr på plusgiro 64 26 24-1 (Familjemedlem 75 kr)
Företag, olika slags organisationer eller föreningar kan aktivt verka för Örebro Läns Botaniska Sällskap, dess mål och verksamhet genom  att bli stödjande medlemmar. Årsavgiften för stödjande medlem är 2000 kr. Styrelsen antar stödjande medlem.

Vårt kontaktblad  T-Veronikan  har utkommit med 4 nummer om året. Nu gör vi av olika skäl ett uppehåll med utgivningen. 

Brevpost till ÖLBS ställs till ordföranden

Du är besökare nr:  (från 2010-04-20)                                        webbmaster               Uppdaterat 2022-07-27