ÖREBRO  LÄNS  BOTANISKA

   SÄLLSKAP

        Botaniska Sällskapet är en ideell sammanslutning av personer med intresse för botanik. Sällskapets ändamål är att utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper inom botanikens olika grenar;  att utforska floran i länet;  att verka för skydd och vård av växtlokaler och växtsamhällen. Vi är en lokal förening i Svenska Botaniska Föreningen (SBF).

PROGRAM  2022

  T-VERONIKAN STYRELSEN STADGAR LÄNKAR

BILDER  &  RAPPORTER  (2001--2022)

Du är besökare nr:      (från 2010-04-20)
Äldre nummer finns nu på Nätet >>

Aktuella växtrapporter på Artportalen

Aktuellt

Rosenbergsdagarna 2022 äger rum 14/10 och 15/10

OBS! Anmälan senast 1/10

Rosenbergsdagarna är ett evenemang för att uppmärksamma biologisk mångfald och värdet av den.

Hopajola, olika naturföreningar och Region Örebro arrangerar tillsammans.

Första dagen ägnas åt seminarier och diskussioner runt ämnet.

Andra dagen gör vi utflykter för att se hur mångfalden kan gynnas och hur den hotas.

Läs mycket mera om programmet och aktiviteterna på Hopajolas hemsida!

Anmälan senast 1/10!

Avgiften är 300 kr. ÖLBS har beslutat betala avgiften för de 20 först anmälda från föreningen så först till kvarn gäller!

När du anmäler dig via Hopajola, ange då fakturaadressen:

ÖLBS
c/o Owe Nilsson
Utterbäcksvägen 10
691 52 Karlskoga

SBF  samarbetar med  Naturens kalender  Bli fenologiväktare. Läs mer >> 

Rapport från exkursionen i Sörbyskogen 10 september 

Den nya Närkefloran
Återstående exemplar av floran realiseras nu för 160 kr (+ ev.porto)

och kan beställas hos Owe Nilsson, 0586-728478, e-post: owe.kga@telia.com          

Diverse skrifter i ÖLBS arkiv
Böcker till salu
Vill du köpa boken "Västmanlands svampar" á 100 kr ? 
Lite föreningshistoria 
För medlemskap och prenumeration 2021: 150 kr på plusgiro 64 26 24-1 (Familjemedlem 75 kr)
Företag, olika slags organisationer eller föreningar kan aktivt verka för Örebro Läns Botaniska Sällskap, dess mål och verksamhet genom  att bli stödjande medlemmar. Årsavgiften för stödjande medlem är 2000 kr. Styrelsen antar stödjande medlem.

Vårt kontaktblad  T-Veronikan  har utkommit med 4 nummer om året. Nu gör vi av olika skäl ett uppehåll med utgivningen. 

Brevpost till ÖLBS ställs till ordföranden

Du är besökare nr:  (från 2010-04-20)                                        webbmaster               Uppdaterat 2022-09-27