Information från styrelsen i ÖLBS om vad som händer med herbariet.

 I första numret av T-Veronikan 2017 skrev Daniel Gustafson att vi i ÖLBS kunde andas ut, eftersom han skulle träffa representanter för Örebro kommun och Länsarvet och de skulle skriva avtal om hyran av herbarielokalen i Narva. Senare visade det sig att inget hyresavtal tecknades.

 Nu kunde vi börja planera för en långsiktig förvaltning med registrering för att möjliggöra sökning i en databas. Vi fortsatte med sorteringsarbetet i herbariegruppen.

 Så småningom fick vi besked från Örebro kommun att det var Gymnasienämnden som ansvarar för herbariet.

Herbariegruppen gjorde ett studiebesök på Evolutionsmuseet i Uppsala för att få tips om lämpligt sätt att registrera växterna i herbariet. På Evolutionsmuseet var de också intresserade av att överta och förvalta Hellboms unika lavsamling.

 Covid-pandemin medförde att arbetet med herbariet saktade av.

 Men i februari 2020  var herbariegruppen klar med sorteringen av de kärlväxter som ingår i herbariet och vi hade föreslagit att Örebro kommun skulle skänka Hellboms lavherbarium till Uppsala. Det ställde sig gymnasienämnden positiv till. När överlämnandet av lavsamlingen skedde på försommaren 2021 blev herbariegruppen informerad om att ÖLBS inte längre har tillgång till herbarielokalen, som Örebro kommun har hyrt av Länsarvet.

 Örebro kommun beslutade under sensommaren 2022 att det som är kvar av herbariet kommer att överlåtas till Göteborgs herbarium. Där håller man på att bygga om och kan inte ta emot herbariet förrän om ett år. Under tiden kommer Örebro kommun att magasinera herbariet i en nerlagd skola.

 Just nu håller styrelsemedlemmar och herbariegruppen på att samla ihop de böcker, tidskrifter och den materiel som tillhör ÖLBS i herbarielokalen. Dessa materiel kan också vi magasinera i skollokalen.  

Men om ett år har vi ingen lokal för dessa böcker.

 Om någon person har kännedom om en rumstempererad gratislokal, vore styrelsen mycket tacksam att få tillgång till den.

   Styrelsen i ÖLBS  2022 – 11 – 21

 genom

Margareta Hedman