Stadgar för Örebro Läns Botaniska Sällskap

                                           Senast ändrade 25 februari 2007.

§1

Örebro Läns Botaniska Sällskap är en sammanslutning av personer med intresse för botanik.

§2

ÖLBS ändamål är

-          att utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper inom botanikens olika grenar,

-          att utforska floran i länet,

-          att verka för skydd och vård av växtsamhällen.

Sitt ändamål söker ÖLBS förverkliga genom bl.a. medlemsmöten, kurser och exkursioner.

§3

Medlemskap i Örebro Läns Botaniska Sällskap erhålls genom att betala årsavgift.

Örebro Läns Botaniska Sällskap har årligen betalande medlemmar, stödjande medlemmar och hedersmedlemmar. 

Styrelsen kan anta myndighet, organisation eller företag som stödjande medlem.

Som hedersmedlem kan utses den som på ett förtjänstfullt sätt och under lång tid verkat för Örebro Läns Botaniska Sällskap eller gjort betydande insatser för länets flora. Årsmötet beslutar om hedersmedlemskap på förslag av styrelsen.  Motiverat förslag till hedersmedlemskap kan skriftligen lämnas till styrelsen av minst två medlemmar i sällskapet och senast en månad före årsmötet. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§4

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter (ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och tre ordinarie ledamöter utan särskild funktion) samt två suppleanter. Ordförande och de två suppleanterna väljs av årsmötet för ett år. Övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år på så sätt att hälften väljs varje år. Dessutom väljs av årsmötet två revisorer, en revisorsuppleant samt två ledamöter till valberedning (varav en sammankallande), samtliga före en tid av ett år.

 

§5

Kallelse till styrelsemöte eller medlemsmöte skall nå berörda medlemmar minst en vecka i förväg. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande.

 

§6

Årsmötet skall äga rum senast under februari månad. Kallelse skall nå samtliga medlemmar minst tre veckor i förväg. Årsavgiften för årligen betalande medlem och stödjande medlem bestäms av årsmötet. Räkenskaperna avslutas för kalenderår.

 

§7

Ändring av stadgar eller upplösning av ÖLBS kräver att beslut tas vid två olika medlemsmöten, varav ett årsmöte, och fordrar 2/3 majoritet. Samtliga medlemmar skall vara kallade minst tre veckor före aktuellt möte. Övriga beslut fattas med enkel majoritet där ordförande har utslagsröst.

 

§8

Om ÖLBS upplöses skall tillgångarna användas för ändamål som kan anses förenligt med ÖLBS syften.