Lite ur Örebro Läns Botaniska Sällskaps historia

Se här nedan hur ÖLBS bildades 1963 och dess första årsberättelse.            

Verksamhetsberättelsen 1963 Verksamhetsberättelsen 1972 efter 10 år, Verksamhetsberättelsen 1994
Verksamhetsberättelsen 2011 Verksamhetsberättelsen 1992 efter 30 år, Verksamhetsberättelsen 2013 efter 51 år
Verksamhetsberättelsen 2014 Verksamhetsberättelsen 2016, efter 54 år
ÖLBS styrelsemöte 1963-02-19 ÖLBS styrelsemöte 1963-03-24
.Birgit Fredriksson, nu 95 år, startade föreningen, hedras med kungamiddag på slottet, - 2013.

Örebro Läns Botaniska Sällskap bildades 1963. Det var något av en utbrytning ur Örebro Biologiska Förening av medlemmar som tyckte det där handlade mest om ornitologi och att botaniken kom i skymundan. Här nedan kan man se den första årsberättelsen

.

Örebro läns Botaniska Sällskap. Årsberättelse för år 1963.

Konstituerande sammanträde den 27/1 1963.
Till 22 botaniskt intresserade personer inom Örebro län hade utgått kallelsebrev till konstituerande sammanträde den 27 januari 1963.
Av de kallade infunno sig 16, som beslutade bilda Örebro läns Botaniska Sällskap. Syftet med sammanslutningen framgår av  §§ 1 och 2 i stadgarna:
Programförklaring:
Örebro läns Botaniska Sällskap är en sammanslutning av personer med intresse för botanik.
Sällskapets ändamål är:
att utgöra ett forum för utbyte av erfarenheter och ökande av kunskaper inom botanikens olika grenar,
att utforska floran inom länet,
att verka för skyddandet och vården av växtlokaler och växtsamhällen. Sitt ändamål söker sällskapet förverkliga bl.a. genom sammankomster, kurser och exkursioner.
Styrelse.
Styrelsen har under första verksamhetsåret utgjorts av:                                                        Ordförande Ingvar Andersson, Älvhyttan, vice ordförande Gunnar Hallin, Pålsboda, sekreterare Birgit Fredriksson, kassör Anna-Greta Johansson samt Nils Hakelier, samtliga Örebro.      Styrelsesupleanter ha varit Svengunnar Ryman, Örebro och Maggie Persson, Kumla. Revisorer ha varit Gunnar Karlsson, Kumla, och P.G. Dalhielm, Hallsberg, samt revisorssuppleant Karl Gustaf Nilsson, Glanshammar.
Årsavgift.            Årsavgiften har varit 10 kronor.
Medlemmar         Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 2l personer.
Sällskapet har under året drabbats av en stor förlust genom fil.dr. Anton Janssons bortgång.
Samman träden.
Sällskapets verksamhet.
Sällskapet har under året hållit fyra sammanträden. Styrelsen har hållit sex protokollförda sammanträden.
Exkursioner.

Sällskapet har under året företagit fyra exkursioner till vilka skriftliga kallelser utfärdats, nämligen till Kilsbergssluttningen den 23 maj med 9 deltagare, kalkområdet i Viker den 30 juni med 19 deltagare, Born­Bergsmanshyttan den 8 september med 10 deltagare och Vänneviken. Harge bruk den 6 oktober med 11 deltagare.

Utflykter, till vilka kallelse skett per telefon, har gjorts till Häggen, Lerbäcks socken, den 19 juni, Kilsbergen den 26 juni, Hallsbergs bangård den 3 juli samt till Leja-kärret och en förekomat av Botrychium virginianum under juli och augusti.

                                                                       sid 1

 

Stencilerade förteckningar över arter funna vid en del av sommarens exkursioner ha tillhandahållits medlemmarna.
Herbariestudier. En sammankomst har hållits i Karolinska Läroverket för studier av de i Kierkegaards herbarium ingående arterna av släktet Carex.
Anföranden. Under årets sammanträden har anförande hållits av fil.dr. Anton Jansson om naturvårdsproblem i Örebro stad och dess omgivning. Fil.mag. Gunnar Hallin har hållit ett föredrag om olika växtsamhällen och därmed sammanhängande ekologiska begrepp, och länsnotarie Nils Hakelier gav i samband därmed en överblick av olika kärrtyper inom länet. Ett anförande av fil. dr.Anton Jansson om "Ett blombiologiskt fall" måste inställas på grund av dr. Janssons sjukdom.
Rapporter. 
Vid sällskapets sammanträden har demonstrerats växter, funna under medlemmarnas exkursioner. Nils Hakelier har rapporterat flera för länet nya växtfynd, bl.a. svamparna Urnula Craterium, Bovistella paludosa och Bovistella echinella, mossan Grimmia funalis och laven Menegazzia pertusa. Vid ett sammanträde demonstrerades material av laven långskägg, Usnea longissima, från Oslo-trakten.
Nils Hakelier har i Svensk Botanisk Tidskrift publicerat flera artiklar över fynd av mossor och svampar. Fil.kand. Per Erik Persson har i Botaniska Notiser publicerat en uppsats "Näsmarkernas vegetation och. flora".
Lektor Tord Nyholm har skrivit en artikel i tidskriften Örebro-Karolinaren om fil.dr. Anton Jansson.
Ordföranden Ingvar Andersson har rapporterat. att två domänreservat, Röjängen och Tullportaberget, belägna väster om sjön Älvlången, blivit utökade.
Utskott för inventering av värdefulla Naturvårdsobjekt
Ett utskott för inventering av värdefulla naturvårdsobjekt inom länet har utsetts. I utskottet har ingått P.G. Dalhielm, N. Hakelier och G. Hallin.
Utskottet tillsattes den 17 november och hade vid årets slut haft två protokollförda sammanträden. För att kunna, bevaka naturskyddsintressena vid planeringen av fritidsområden har utskottet i första hand ägnat sig åt stränderna av Vättern och vissa sjöar i Bergslagen och genom protokollsutdrag delgett länsarkitekten sina synpunkter.
Växtinventering. Gunnar Hallin har fått sällskapets uppdrag att vidare utreda ett av honom föreslaget system förväxtinventering. 
Räkenskapsöversikt enl.revisionsberrättelsen.                           Rörande Sällskapets ekonomiska ställning den 31 december 1963 hänvisas till den i revisionensberättelsen lämnade räkenskapsöversikten.

 

  Örebro den 26 januari 1964. 

 

Ingvar Andersson   Gunnar Hallin    Anna-Greta Johansson    

Nils Hakelier        Birgit Fredriksson

 

sid 2