Verksamhetsberättelse 2010 Örebro Läns Botaniska Sällskap

 

 

Örebro Läns Botaniska Sällskap har vid utgången av år 2010 genomfört sitt 48: e verk­sam­hetsår. Genom att synas i olika sammanhang har sällskapet bidragit till att sprida intresset för botanik.

 

Medlemmar

Vid årets slut fanns 115 betalande medlemmar, varav 9 familjemedlemmar. Av dessa var 12 nya medlemmar, varav 3 familjemedlemmar. Sällskapet har fyra heders­medlem­mar, Birgit Fredriksson, Arne Holmer, Karl Gustaf Nilsson och Ingrid Engström.

 

Styrelse

Fram till årsmötet bestod styrelsen av ordförande Per Erik Persson, vice ordförande Lena Lindgren, kassör Herbert Kaufmann, ledamöter Berit Ragné, Daniel Gustafson och Owe Nilsson samt suppleanterna Michael Andersson och Tomas Gustafson. Från och med årsmötet bestod styrelsen av ordförande Per Erik Persson, vice ordförande Daniel Gustafsson, sekreterare Inga Hedgren, kassör Herbert Kaufmann, ledamöterna Owe Nilsson, Berit Ragné, Tomas Gustafsson samt suppleanterna Michael Andersson och Lena Lindgren.

 

Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under 2010.

 

Möten och exkursioner

Under året har hållits 4 medlemsmöten och 10 exkursioner varav en flerdagars exkursion till Öland. I dessa deltog 301 personer, vilket var en påtaglig ökning i förhållande till förra året.

 

28 februari Årsmöte. Föredrag av Leif Sandgren med bilder från naturen i Anderna och Chile.

28 mars Föredrag om fjällens vegetation och ekologi av Per Erik Persson.

11 april Vårutflykt till bombmurklemarker vid Ölme. Med Kristinehamns SNF.

2 maj Vårfloran på Östra Holmen i Mälaren vid Västerås.

26 maj Norra och Södra Mossby. Gamla oxlar, rosettjungfrulin, massor av gullvivor.

9 juni – 16 juni Botanisk resa till Öland.

20 juni De vilda blommornas dag.

10 juli Nohlmarken och Ålleberg i Västergötland med tistelsnyltrot och många orkidéarter.

15 juli Skvaleberget i Kilsbergen med Berit Ragné som ledare.

24 juli Med Björn Nordzell inbjöd till Axsjöfallet. Blommor och fjärilar.

21 augusti Vattenväxter med Cecilia Journath-Pettersson

4 september Lejakärrets naturreservat. Skötsel av rikkärret och svampar.

24 oktober Sommarens fynd.

21 november Claes Eliasson visade bilder och berättade om nätfjärilar

 

De vilda blommornas dag

ÖLBS arrangerade som tidigare år blomstervandringarna på De vilda blommornas dag den 20 juni. Det lockade ca 150 deltagare. Samordnare för vand­ring­arna var Lena Lindgren och Inga Hedgren. Vandringar hölls i Herrefalls äng, Bullerdalen Karlskoga, Lekebacken, Hjortsberga Kumla, Garphytte nationalpark, Ljustjärns naturreservat Ställdalen, Vena hage och Älvhytteängen i Viker, Karlslunds rika kulturmiljö Örebro, Latorps äng, Vattenparken Örebro, Varbergaskogens naturreservat Örebro.

 

Ölandsresan

Årets långresa gick till Öland 9-16 juni med 9 deltagare. Halva tiden tillbringades på södra Öland, resten på norra. Vi studerade framför allt den speciella ölandsfloran men hittade också en för Öland ny växt, liten såpnejlika Saponaria ocymoides.  Från Ölands Botaniska Förening fick vi uppgift om ett antal floraväktarlokaler. Vi besökte dessa och rapporterade några fynd till ÖBF. En utförlig rapport om resan finns i T-Veronikan nr 3/2010.

 

Floraövervakning

Ett flertal av föreningens medlemmar har deltagit i floraövervakningen och besökt något hundratal lokaler. Dessa följer sina lokaler under en följd av år. Några nya deltagare har också tillkommit. Länsstyrelsen har samordnat arbetet. Kommunansvariga finns i länets alla kommuner. Rapportering sker i fortsättningen till Artportalen. Föreningens egen ansvarige för floraövervakning har varit Owe Nilsson

 

Närkes flora

Lars Löfgren har under 2010 på ideell basis fortsatt arbetet med Närkes flora. Arbetet är långt framskridet och floran beräknas komma ut hösten 2012. Referensgruppen har haft ett sammanträde.

 

T-veronikan

Under året har T-Veronikan utkommit med 4 nummer, totalt 92 sidor. Materialtillgången har varit god och innehållet omväxlande från vetenskapliga artiklar och exkursionsrapporter till kåserier och naturkorsord. Lena Bjärmark har ansvarat för layouten.

Alla fyra numren har haft färgomslag och mittuppslag med färg­bilder. Under året har Ingrid Engström varit huvudredaktör och Lena Bjärmark layout­redaktör och materialmottagare. I redaktionen har även ingått, Arne Holmer, Björn Nordzell och Åke Lindström. Björn Nord­zell har illustrerat omslagen med akva­rel­ler.

 

Hemsida

Hemsidan ger en bra bild av sällskapet och dess verksamhet och är viktig för att sprida kännedom om vår verksamhet. Den har haft 16587 besök. Webbmaster: Arne Holmer, adress: www.olbs.se

 

Herbariet

2010 har varit ett händelserikt år i Herbariet. Den 19-21 april deltog ÖLBS i Trädgårdsmässan i en monter som tillhandahölls av Studiefrämjandet. Där ställde vi ut en samling av Herbariets äldsta kollekter från 1800-talet. Tvärsnytt sände ett inslag från detta.

 

Vi har haft 13 arbetsmöten á 5 timmar med 6-15 deltagare per gång, totalt 135 personer. Arbetsmötena rapporteras som studiecirkel till Studiefrämjandet. Samlingarna har växt, dels p.g.a. genomgången av beläggsexemplar till Närkes Flora, dels p.g.a. flera skänkta herbarier. I mitten av maj fick vi 3 nya herbarieskåp. NA:s stadslivsredaktion besökte Herbariet och gjorde ett tvåsidigt reportage, som publicerades den 27 maj. Vi blev inte klara med monteringen av skåpen före sommaruppehållet. En mängd kollekter blev därför liggande framme till hösten.

 

När vi i september skulle återuppta arbetet hade ett flertal takplattor ramlat ner. Vi kunde inte vara i herbariet av säkerhetsskäl förrän taket åtgärdats. Vid ett sammanträde med chefer från kommunen, som äger herbariet och länsmuseet diskuterades om hur herbariet kan flyttas från kasernen Narva, som kommer att få ny ägare. Det har uppdragits åt kommunens fastighetsansvariga att ordna detta inom ramen för budget för hyran för lokaler för herbariet.

 

Under hösten har arbetet med montering och sortering enligt Thomas Karlssons Kärlväxtförteckning återupptagits.

 

Arbetet med dataregistrering av samlingarna fortsatts av Inga Hedgren och en administrativ assistent som en arbetsmarknadsåtgärd. Uppskattningsvis mer än hälften hade registrerats fram till årsskiftet.

 

Biblioteket

De nya landskapsflororna köps in när de kommer ut och kan lånas av sällskapets medlemmar. Det också finns ett antal regionala botaniska tidskrifter från andra föreningar, med vilka ÖLBS har tidskrifts­utbyte: Stockholm, Västergötland, Gävle­borgs län, Norrbottens län, Värmland och Föreningen Bohus läns Flora. Lena Lindgren har haft hand om biblioteket.

 

Deltagande i Svenska Botaniska Föreningen

ÖLBS är ansluten till Svenska Botaniska Föreningen. Owe Nilsson deltog vid föreningens årsmöte med föreningskonferens i mars i Uppsala.

 

Ekonomi

 För ÖLBS ekonomi se årsredovisningen.

 

 

 

Per Erik Persson                  Inga Hedgren Lena Lindgren

 

 

 

Berit Ragné                          Daniel Gustafson                  Herbert Kaufmann

 

 

 

Owe Nilsson                        Michael Andersson              Tomas Gustafson