Medlemsblad för Örebro Läns Botaniska Sällskap                                 

Ansvarig utgivare:  Daniel Gustafson. Materialmottagare: teveronikan@gmail.com,  Marie Jansson marie.json@telia.com    Tidningen erhålles antingen genom medlemskap i Sällskapet eller genom prenumeration. Avgift: 150 kr till plusgiro 642624-1 
Adress: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13 A, 703 61  Örebro

Senaste numret av T-Veronikan, Nr 1-2, 2018 årgång 23. 

Ordföranden har ordet, Daniel Gustafson sid 3
Mina fynd av ovanliga svampar i Örebrotrakten 1990-2015, Åke Lindström sid 4
Närkes första mistel kommer ut, Bo Hägerås sid 9
Starkt hotade (EN) rödlistmossor i Närke, Lars löfgren sid 10
Säcklav Solorina saccata och smalkantad säcklav S.spongiosa i Närke, Lars Löfgren sid 12
Information om GDPR sid 13
Några kommentarer till NÄRKES FLORA, Åke Lindström sid 14
Sprängticka - Till hackspettars glädje och sjukdomars bot, Björn Nordzell sid 18
 Blomgåtefacit, Björn Nordzell sid 19
Boktips: Sommarläsning sid 20
Vad är det du ser på bilderna? Bo Hägerås sid 21
Program 2018 sid 22
.
Innehåll i alla tidigare nummer av T-Veronikan 
Inskannade nummer av T-Veronikan (årgång 2000 - 2012)
Några äldre nummer kan nu läsas som pdf-fil (årgång 2010-2017)

Tillbaka till första sidan