Vissbodamon och Axsjöfallet  9 juli 2022

Dagens excursion leddes av Björn Nordzell och började vid Vissbodamon vid Åsbro. Här såg vi mellanlummer på två olika lokaler i torr, mager och sandig miljö. Vi såg på skottens undersida mittbladets utformning och storlek, och hur  sidobladet är delvis utvikt på skottet. Färgen är grangrön.  Några hade sporaxsamlingar.

Vid Rönneshyttan/Joxtorp  fanns en torr backe med cypresslummer. Här var sidobladen lika stora som mittbladen, och slutna så att undersidan ej var synlig. Vinkel mellan grenarna var mer spetsig, och färgen hade en  grågrön karaktär. Jordstammen kan ligga ca 15 cm djupt, och lummern kan klara att komma sig efter en skogsbrand.

Vid Axsjöfallet såg vi plattlummer. Här var sidobladen utvikta, som ger en taggig kontur, och bladen ses sågkantade och platta. Färgen mera klargrön.

I de välvårdade ängarna och trädgården kunde vi se en rik flora med oregano,  kaukasisk fetblad, knölklocka, toppklocka, ängsklocka, stor blåklocka, månlåsbräken, grönvit nattviol, nattoch dag, strävklint, svartkämpe, ängsskallra, missne, svärdslilja, jungfrulin, kattfot, ängskovall, svalting, vattenpilört, kvanne, darrgräs och gullklöver.

Den rika floran ger en rik fauna, varav åkerväddantennmal, luktgräsfjäril, pärlemorfjäril, älggräsfjäril, skogsnätfjäril, mindre tåtelsmygare, ängsnätfjäril, krabbspindel, svavelgul höfjäril måste nämnas.  Vid Vissbodamon såg vi en sälgskimmerfjäril.

      Stort tack till Björn.

   Kari Storvestre.

                Åkervädd med ett par åkerväddantennmalar, Gullklöver och en Sälgskimmerfjäril.   Foton: Elisabet Kocken           .

         

.

Plattlummer vid Axsjöfallet    Mellanlummer på Vissbodamon Cypresslummer vid Rönneshytta /Joxtorp
Till starttsidan