Örebro Läns Botaniska Sällskaps årsmöte 2022

                       Söndagen den 8 maj 2022 i Föreningarnas hus

 1                    Årsmötet öppnades.

 2                    Bo Hägerås valdes till ordförande för mötet och Margareta Hedman till sekreterare.

 3                    Dagordningen fastställandes och årsmötet fastslog att kallelsen skett enligt stadgarna via sällskapets hemsida.

 4                    Till justerare och rösträknare valdes Berit Ragné och Björn Nordzell.

 5                    Verksamhetsberättelse för 2021

                      Under året anordnades sex exkursioner inom länet, för att undvika samåkning medan pandemin fortfarande pågick. T-Veronikan gavs ut en gång under året och styrelsen beslutade att lägga ner utgivningen av fyra nummer per år, eftersom ingen redaktör kunnat  anlitas. I juni genomfördes en tvådagarsinventering av maskrosor på olika platser i länet   under ledning av botanikern Hans Rydberg. I juni donerades och hämtades Hellboms lavherbarium till Evolutionsmuseet i Uppsala. Herbariegruppen hade ingen verksamhet under året på grund av att sällskapet inte hade tillträde till lokalen.                  

6                    Kassarapport

                      Sällskapets ekonomi är stabil och sköts i god ordning. Kassarapporten godkändes.                    

7                    Revisorernas berättelse

                      Av revisorernas granskning framgick att räkenskaperna var i god ordning och att sällskapet                                               ekonomi är god. De föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret.                    

8                    Ansvarsfrihet för styrelsen

                      Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.                   

9                    Val av styrelseordförande

                      Kari Storvestre valdes till ordförande för 1 år.

10                  Val av styrelseledamöter

                      Marie Janson omvaldes  på 2 år

                      Margareta Hedman omvaldes på 2 år

                      Bo Hägerås valdes  på 1 år, fyllnadsval efter Kari Storvestre.

                      Berit Ragné lämnade styrelsen och platsen blev vakant.               

11                  Val av suppleanter till styrelsen

                      Daniel Gustafson valdes på 1 år.  En vakant suppleantplats.

12                  Val av två revisorer och en revisorssuppleant

                      Michael Andersson valdes på 1 år

                      Berit Ragné valdes på 1 år

                      Platsen som revisorssuppleant blev vakant. Styrelsen fick i uppdrag att ordna en suppleant.                   

13                  Val av valberedning        

                      Björn Nordzell lämnade uppdraget som valberedning.

                      Styrelsen fick i uppdrag att ordna en valberedning

14                  Budgeten 2022

                      Budgeten är i balans och ekonomin är god tack vare tidigare donationer. Medlemsantalet

                      minskade något.

15                  Årsavgift för 2023

                      Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2023 ska vara oförändrad.

16                  Exkursionsprogram 2022

                      Årets exkursionsprogram har skickats ut via e-post till medlemmarna. Det har också delats ut i pappersform.

                      Det påpekades att sällskapet hade anordnat en exkursion utanför länet på ”De vilda blommornas dag” den 

                     18 juni,  som kunde vara en dag när föreningen kan nå ut till den lokala allmänheten som är intresserad av vilda                      växter och kanske blir medlemmar.                    

17                  T-Veronikan

                      Programbladet ersätter T-Veronikan, men eftersom det inte har varit brist på artiklar vore det                                                önskvärt om sällskapet kunde ge ut en årsskrift liknande T-Veronikan. Ekonomin är god därför vore det möjligt                       att köpa redigeringstjänsten för att trycka en årsskrift.

                      Sällskapets reklambroschyr delades ut på mötet för att spridas vid exkursioner och till anslagtavlor.

 18                  Herbariet

                      Örebro kommun måste byta lokal för herbariet eftersom Länsarvet behöver lokalen i Narva.

                      Frågan var om sällskapet har kapacitet att åtaga sig att ta hand om herbariet.

                      En annan fråga som uppkom är vad sällskapet ska göra med böcker och svampar och lavar som donerats till                       sällskapet.

 19                  Övriga frågor

                      a. Det finns önskemål om att sällskapet ska anordna ett botanikläger nästa år.

                      b. Styrelsen utnämnde Björn Nordzell till hedersmedlem och tackade för hans år som illustratör samt                           intressanta artiklar i T-Veronikan. Berit Ragné avtackades för sina år i styrelsen. Bo Hägerås avtackades                           för åren som ordförande.

20                  Årsmötet avslutas.

                     

                      Örebro 2022________________________            Kilsmo 2022______________________

                        __________________________________           ________________________________                    

                      Margareta Hedman sekreterare                                        Bo Hägerås  ordförande

                      Örebro 2022________________________           Nora  2022_______________________                                                   

                       __________________________________           ________________________________                     

                       Björn Nordzell  justerare                                         Berit Ragné  justerare                                                                                                                                       

Till startsidan