Hällkistans naturreservat i Kumla

     Lördagen den 27 juni besöktes det kommunala reservatet i Hällabrottet utanför Kumla.  Exkursionen gjordes tillsammans med naturskyddsföreningarna i Kumla och Hallsberg. Ca 20 personer deltog. Vi hann under dagen även besöka två andra naturreservat, Södra Mossbys naturminne och Norra Mossby NR. 

      Berggrunden i Hällabrottet är intressant. Här ligger ovanpå urberget sedimentära bergarter från kambrium och ordovicium, underst sandsten, ovanpå detta alunskiffer och lerskiffer och överst kalksten. Bergarterna har utnyttjats på olika sätt under långa tider. Kalkstenen som byggnadsmaterial, alunskiffern till bl.a oljeframställning och sandstenen från den underjordiska gruvan för tillverkning av ytongelement. Jordlagret ovanpå kalkstenen är grunt och floran är präglad av växter som trivs i kalkrik miljö, t.ex. på våren blåsippor i otroliga mängder och täta gullvivebestånd.  När vi besökte området var dock dessa arter överblommade.

Ganska nyligen har här upptäckts ett litet orkidékärr.  Där blommade vackert drygt 300 ängsnycklar vid vårt besök.
 Spåtistel växer här. Men vid vårt besök var den inte i blom. Vi såg endast gamla vinterståndare. 
                         

I skuggan under skogstry och albuskar växte vitpyrola.  I solen på den torra backen vid hällkistan växte brudbröd. Här såg vi också backsmultron, grusbräcka,  åkervädd, knylhavre, ängshavre, klasefibblor och hagfibblor. 
Vi gjorde en fikapaus invid hällkistan. Några satte sig på de gamla stenar som fortfarande fanns kvar av den nedrasade, ca 4000-åriga, gravkammaren.                               Större bild >>        Informationstavla vid hällkistan.    större bild >>

                                                                 ,

                                     Vi fortsatte till två andra reservat,  Södra respektive Norra Mossby   >>>