Södra Mossby naturminne

Vi förflyttade oss någon kilometer mot sydost till Södra Mossby s.k. naturminne. Det är endast drygt ett halvt hektar stort. Marken är privatägd. Ovanpå kalkstenen är endast ett grunt jordlager, varför vegetationen får karaktär av alvarmark med en rik torrmarksflora. En inventering räknade till över 60 arter. 

Här kan vi se färgmåra på dess enda växtplats i länet.  -  Vi såg också fågelstarr, backsmultron, vitmåra, småborre, klasefibblor och sommarfibblor.  Backklöver hör till sällsyntheterna i Närkes flora.
. .
Inte heller är vildmorot, Daucus carota, och säfferot, Seseli libanotis, vanliga växter i Närke, men här kunde vi studera dem lite närmare.            Informationsskylten.                         Större bild >>
   
                                                       Vi fortsatte till Norra Mossby naturreservat                      Förstora bilden!                Länsstyrelsens Informationsbroschyr
Liksom i Södra Mossby är här endast ett tunt jordlager över bergrunden av kalksten. Det är alltså en alvarliknande miljö. Dominerande i trädskiktet är ask, vägtorn och hassel. I fältskiktet såg vi torrängsväxter som brudbröd, darrgräs, backsmultron, bergmynta och rödkämpar. Andra för Närke ovanliga växter som vi såg var fågelstarr,  jordtistel  och blåtry. 
                       En stor del av trädskiktet består av vägtorn som blommade med små oansenliga gulgröna blommor.                         Se en artlista från reservatet