Program för år 2022

OBS!  Coronaviruset gör att det fortfarande är ovisst vilka eventuella restriktioner som kommer att gälla i vår och sommar. Exkursionsledare kan t.ex. vara tvungna att ställa in sin medverkan. Förändringar kan ske med kort varsel. På hemsidan här finner ni den mest aktuella informationen. 

Arbetsmöten i Herbariet  

Kommunens herbarium som Örebro Läns Botaniska Sällskap förvaltar och sköter, är inhyst hos Länsmuseet i Narvahuset på tidigare I3, Kaserngården. För mer information: Ring Margareta Hedman 070-290 71 73 
           Under våra arbetsmöten i herbariet går vi igenom samlingarna och sorterar, ordnar och studerar de pressade växtkollekter som anförtrotts oss. Vid behov monterar vi och reviderar namnet. Vi fikar, samtalar och umgås också förstås. Välkommen!

Inomhusmöten

 februari ?

 ÅRSMÖTE      Datum är inte slutgiltigt bestämt p.g.a. Coronapandemin. Plats: Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro. Kl.15.00.  Du kommer också att kunna delta i mötet på distans via Skype. Anmäl till styrelsen (daniel.gustafson@telia.com ) senast en vecka i förväg om du vill delta via Skype, så skickar vi en länk till mötet. 
Exkursioner
23 april  Lövträdens knoppar, Stockebäcks äng. Vi lär oss känna igen träd och buskar innan de slagit ut sina löv. I den lundartade lövskogen i naturreservatet Stockebäcksäng finns många arteratt titta på. Samling vid Tappstället OK, Gustavsviksvägen 2, kl.10.00. eller vid reservatet kl.10.45. Ledare Bo Hägerås, tfn. 070-650 97 74. 
14 maj  Vårblommor i Vinteråsen.  De kalkrika lövskogarna och hävdmarkerna runt Vintrosa och Latorp brukar bjuda på rikliga mängder av blåsippor, vitsippor, tibast och andra tidigblommande växter. Samling vid Lögardammen i Latorp kl.10.00. Ledare: Daniel Gustafson, tfn. 072-578 78 24. 
18 juni  Hagebyhöga och Ombergsliden. Hagebyhöga naturreservat i Östergötland består av kalkkärr och utgör en mycket artrik miljö. Här trivs bl.a. många orkidéarter som gulyxne, ängsnycklar, flugblomster, kärrknipprot och honungsblomster. Tiden runt midsommar är bästa tiden att njuta av orkidéprakten. Heldagsexkursion. Samling vid Tappstället OK, Gustavsviksvägen 2, kl.9.00. Ledare: Owe Nilsson, tfn. 0586-72 84 78. 
2 juli   Vägkantsflora. I vägkanterna finns ofta en rik flora av hävdgynnade växter. Vi besöker några vägkanter runt Grythyttan, bl.a. längs väg 244, för att se och diskutera hur skötseln påverkar floran. Samling Tappstället OK, Gustavsviksvägen 2, kl.9.00. eller Måltidens hus i Grythyttan kl. 10.15.  Ledare: Daniel Gustafson, tfn. 072-578 78 24. 
9 juli  Axsjöfallet.  Sällsynta lummerväxter och blommande slåtterängar. Vissbodareservatet och Axsjöfallet. Samling vid Tappstället OK, Gustavsviksvägen 2, kl.9.00. eller vid Vissbodareservatets parkering kl.10. Ledare Björn Nordzell, tfn. 070-883 59 74.
10 sept.  Sörbyskogens svampar. Sörbyskogen är unik. Den är både stadsnära och hem för många hotade arter bland svampar, mossor, lavar och kärlväxter. Vi får bekanta oss med några av gammelskogens rödlistade och allt mer sällsynta svampar på vår vandring. Arter som ullticka, brandticka, kandellabersvamp, rynkskinn och rosenticka trivs här och vi får se fina exempel på miljöer som behövs för de olika arternas överlevnad. Turen går både på stigar och i obanad terräng. Samling på parkeringn ca 100 m söder om Café Skogen kl.10.00.  Ledare Anna-Lena Winnerstam, tfn. 070-635 05-85.
.

Botaniska sällskapet är en ideell förening för alla med intresse för vilda växter, mossor, lavar och svampar.

Ung eller gammal,  expert som nybörjare - alla är välkomna.  Ingen kan allt utan vi lär av varandra.

  

Några av tidigare års program:    2001   2002     2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009    2010  2011  2012  2013  2014    2015   2016  2017  2018   2019   2020  2021

Tidigare års exkursioner på De Vilda Blommornas Dag:   2008    2009   2010   2011    2012   2013   2014   2015   2016   2017  2018    2019   2020    

 Tillbaka till första sidan

  Vi samarbetar med