Vandring i Stockebäcksäng naturreservat.(bildat 1973/ utvidgat 2016) med fokus på trädens knoppar.

Reservatet har en kalkrik grund, med ett litet inslag av barrträd. En del kärr finns längs sprickbildningar, de kan ha vatten hela sommaren.

Skogstry och måbär fanns rikligt, och hade börjat slå ut. Hassel hade blommat över, honblommans pistiller var övertäckta i knoppen.

Ask hade askskottsjuka på de äldre träden, och vi kunde hos de rikliga fällen se roten som var helt nerbruten. Vi såg honungsskivlingens mycel som deltog i den processen.
Vissa områden var ogenomträngliga av bråte av framförallt ask.

Vi såg den tidigtblommande aspens hanhängen på marken, och på albark hittade vi den lilla svampen reffelsprickling.
En del större oxlar utmärkte sig med sitt karakteristiska krokiga sätt att växa då de söker sig mot solljuset bland de högre träden.

Lönnen hade börjat blomma. Vi såg hur barken såg ut i färg och form på yngre och äldre träd.
Vi såg den lilla svampen barrsprickling på tallbarr, som hade bildat sig ett avgränsat område där den lever på nedbrytning av barret.

Vi såg tibast, rönn, asp, rosor på hällmark, alm som blommat över, och vätteros på flera ställen längs stigen. 
Tack Bo Hägerås för guidningen.

    Kari Storvestre

                                                                 .

                                                                 Tibast   och   vätteros