Svampinventering

av några utvalda områden

vid Vintrosa och Latorp.

(innefattar också några kärlväxter)

 

                                                                                                                 Narrtagging (Kavinia himantia)

 

                             Herbert Kaufmann, Örebro 2009

 

 

                  

 

 

 

 

Innehållsförteckning                                 sid.

1 Inledning                                                   1

2 Lokalerna                                                  2

3 Sammanfattning                                        3

4 Skötsel och skydd                                     4              

5 Vintrosa, Lindåsen                                    5

6 Vintrosa, Granliden                                  11

7 Latorpsbruk, Holmstorps ädellövlund      20

8 Latorpsbruk, Grytsättershagen                28

9 Latorpsbruk, Grytsätterskogen               33

10 Latorpsbruk, Milstensvägen                   46

11 Latorp, Latorpängens NR                      51

12 Latorp, Lögaredammen, västerut           55

13 Förteckning över samtliga svampar       65

14 Förteckning över samtliga kärlväxter    79

15 Litteratur                                                 84

BILDER>>>

                

 

Svampinventering av några utvalda områden vid Vintrosa och Latorp.

 

1. Inledning

Denna inventering har utförts under de senaste åren av medlemmar i Örebro Läns Botaniska Sällskap (ÖLBS) och under mykologiveckan i Närke 2008 av medlemmar i Sveriges Myko­logiska Sällskap (SMF). Inventeringarna har skett på uppdrag  av Mats Rosenberg, Örebro Kommun.

Inventeringens huvudmål var att kartlägga förekomsten av svampar i åtta nedan redovisade områden kring Vintrosa och Latorp. Några av lokalerna har också under 2008 inventerats på förekomsten  av kärlväxter.

 

Personer som har deltagit i inventeringen är:

Engström, Ingrid, Örebro

Engström, Sven, Örebro

Holmer, Arne, Pålsboda

Larhed, Sylvi, Västerås

Ljungberg, Lars, Västerås

Kaufmann, Herbert, Örebro

Nilsson, Karl Gustav, Hallsberg

Oskarsdotter-Hedberg, Birgitta, Västerås

Persson, Per Erik, Viker

Ragne, Berit, Nora

Rodling-Martinsson, Berit, Västerås

Sandgren, Leif, Örebro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbert Kaufmann

Örebro Läns Botaniska Sällskap

Örebro 2009


 

2. Lokalerna

Alla lokaler ligger norr om den väg som förbinder E18 i väster med Garphyttevägen i öster (se bild nedan). De undersökta lokalerna är (från väst till öst):

1 -Vintrosa, Lindåsen

2 -Vintrosa, Granliden

3 -Latorpsbruk, Holmstorps ädellövlund

4 -Latorpsbruk, Grytsättershagen

5 -Latorpsbruk, Grytsätterskogen

6 -Latorpsbruk, Milstensvägen

7 -Latorpsängarnas NR (samt skogsområdet norr om denna)

8 -Latorp, Lögaredammen (norr och söder om Garphyttevägen)

 

Samtliga lokaler ligger på kalkgrund och befinner sig i ett stadium av stark igenväxning. De flesta områdena har tidigare utgjorts av betesmark. När betet upphörde för ca 50 år sedan fick områdena utvecklas fritt och här växer nu en yngre lövskog huvudsakligen bestående av alm, ask och gråal. Några äldre granar växer bland de yngre lövträden. Många av almarna har drabbats av almsjuka. På senare tid har askar drabbats av askskottsjuka som tycks sprida sig mycket snabbt.

För en närmare beskrivning av lokalerna hänvisas till de separata beskrivningarna nedan.

 

 

3 Sammanfattning.

I de undersökta lokalerna har vi påträffat 738 olika svamparter. Därav 28 rödlistade, 21 signalarter och dessuton två hittills okända arter som kommer att nybeskrivas.

Många oidentifierade svamparter har hittats som vi inte kunde bestämma och som inte upptas i våra redovisningar. De mera ovanliga arterna har insamlats, sedan torkats och de finns nu deponerade i Naturhistoriska Riksmuseets samlingar.

Vi har valt att göra en nybeskrivning av en hittills icke beskriven fingersvamp (Clavulina foetens, se sid. 40 – 42 i Svampfynd i Närke) och kommer att göra en nybeskrivning av en obeskriven kremla som hittats i Grytsätterskogen (Russula sp. sid 47 i denna rapport).

I de undersökta områdena finns en sällsynt och skyddsvärd svamp­flora som är tämligen unik för Sverige. Ingenstans i Sverige förekommer dessa rödlistade rikmarkssvamparna i så stora antal som i de inventerade Vintrosa - Latorpsområdena.

De mest sällsynta svamparna i dessa områden tillhör gruppen ”rikmarkssvampar” som t. ex Cystolepiota adulterina (flockig puderskivling), C. bucknallii (violettfotad puderskivling) samt Lepiota (fjällskivlings) -arterna med främst L. grangei (grönfjällig fjällskivling) och L. castanea (kastanjefjällskivling).

 

4 Skötsel och skydd.

Alle de inventerade områdena ligger i närheten av tätorter (Vintrosa och Latorp) och intill angränsande villaområden samt visar tecken av slitage. Så t.ex. förorsakar den intensiva ridningen kraftigt slitage på skogsvägarna och skogsområden intill villabebyggelsen används idag för dumpning av trädgårdsavfall. Flera både äldre och nyare ”soptippar” finns i samtliga områden.

Ridningen medför emellertid också några positiva sidor för svampförekomsten. Den ständiga bearbetningen av jorden gör att många ovanliga småsvampar finns längs dessa stråk. Tippning av kompost i skogskanterna tillför å sin sida mycket näring vilket i sin tur ger upphov till förekomsten av ovanliga Psathyrella-arter (som vi inte har undersökt i sin helhet) i dessa miljöer. Pterulea subulata (parkmattesvampen) växer på områden där det finns brännässlor och kvistar.

Förekomsten av vaxskivlingar (främst Hygrocybe, Hygrophorus och Camarophyllopsis) visar på den tidigare användningen som betesmark. Dessa svampar torde vara omöjliga att bevara, eftersom igenväxningen har fortskridit så långt att de forna betesmarkerna inte kan återställas.

Ansträngningar bör främst göras för att bevara de värdefulla och sällsynta ”rikmarkssvampar” som förekommer i de nuvarande områdena. Avverkningar och utrensningar av sly bör göras med stor försiktighet. Det är viktigt att behålla den skuggrika och fuktiga miljön för att rikmarkssvamparna skall finnas kvar. Man bör försöka att främja och bevara gamla lövträd, såsom ask, alm, ek, hassel och asp m fl. arter.

De enstaka äldre granar som förekommer bör behållas, eftersom de är en förutsättning för att dess mykhorrizasvampar skall finnas kvar i området. Tillväxten av ungar granar bör dock begränsas. Den multnande veden på marken bör få ligga kvar för att skinn och tickor skall kunna bevaras och utvecklas.

Viktigt för flera arter är förekomsten av våtmarker varför sumpiga områden (t.ex Latorpsbruk Grytsättershagen) bör bevaras. Vattendrag, som t.ex Grytsättersån bör få skydd och bevaras för att främja utvecklingen av många små Ascomyceter (sporsäcksvampar) i dess närhet.

Betningen  av området i Vintrosa, Granliden bör fortgå och betningen av södra Holmstorp bör intensifieras för att delområdet inte skall växa igen.

 

 

5 Vintrosa, Lindåsen, Vintrosa socken.

Områdets centrum X6570574, Y1450952. Storlek ca 32 ha.

 

Beskrivning

Lindåsen är en ädellövlund som ligger strax väster om Vintrosa centrum. I sydost av­grän­sas området av en villabebyggelse. Den södra gränsen utgörs av en grusväg utgående från Vin­­trosa centrum (Solbergavägen) och som leder västerut mot Solberga/Eriksberg. Den södra, avgränsande skogskanten består av sly och yngre lövträd. Marken är kalkpåverkad och näringsrik. En frodig markvegetation finns, speciellt i den västra delen av området kring vattendraget som rinner söderut genom Lindåsen. Längs bäckfåran kan man lättast observera de kalkblock som förekommer. Vinbergssnäcka är mycket tal­rik. Norrut avgränsas Lindåsen av kalhyggen och öppen odlingsmark. I de centrala delarna av Lindåsen förekommer gamla askar där många visar tecken på askskottsjuka med angripna årsskott. Öv­riga förekom­mande lövträd i denna del är ek, alm, al, rönn och björk. Granarna är fåtaliga och tycks ha gallrats ut tidigare. Många av de äldre granar som finns kvar är angripna av bark­borre. I Lindåsens sydöstra del finns en mindre granplantering där speciellt många finger­svampar har observerats.

Lindåsen är under igenväxning och på många ställen svårgenomtränglig. Floran är rik, på silurkalken växer bl.a. ormbär, blå- och vitsippa, gullviva, hässleklocka och skogsknipprot.

Övrigt

Området ägs av Örebro kommun. Några stigar leder genom området.

Området besöktes också under Mykologiveckan 2008 och svampfynden redovisas i rapporten ”Svampfynd i Närke” på sidan 152.

 

 

Observerade svampar i Vintrosa Lindåsen 2008:

Latinskt namn

Svenskt namn

hot kategori

Antrodia serialis

knölticka

 

Bisporella citrina

citronskål

 

Byssomerulius corium

pappersgröppa

 

Climacocystis borealis

trådticka

 

Cortinarius trivialis

trappspindling

 

Crucibulum laeve

brödkorgssvamp

 

Cystolepiota bucknallii

violettfotad puderskivling

NT

Fomes fomentarius

fnöskticka

 

Ganoderma applanatum

platticka

 

Heterobasidion annosum

rotticka

 

Hygrocybe coccinea

blodvaxing

 

Hygrocybe conica

toppvaxing

 

Hypoxylon fuscum

aldyna

 

Inonotus radiatus

alticka

 

Lactarius deterrimus

granblodriska

 

Lactarius quietus

ekriska

 

Lactarius scrobiculatus

svavelriska

 

Leotia lubrica

slemmurkling

 

Lepiota aspera

spärrfjällskivling

 

Lepista gilva

dropptrattskivling

 

Macrocystidia cucumis

transkräling

 

Macrolepiota rhacodes

rodnande fjällskivling

 

Marasmius wettsteinii

liten hjulbrosking

 

Mycena citrinomarginata

gulhätta

 

Mycena epipterygia

flåhätta

 

Mycena filopes

jodhätta

 

Mycena galericulata

rynkhätta

 

Mycena hiemalis

mosshätta

 

Mycena leptocephala

 

 

Mycena metata

frosthätta

 

Mycena polygramma

silverhätta

 

Mycena pura

rättikhätta

 

Mycena sanguinolenta

mörkeggad blodhätta

 

Mycena speirea

kvisthätta

 

Mycena stylobates

sockelhätta

 

Mycena zephirus

fläckhätta

 

Oligoporus caesius

blåticka

 

Oligoporus subcaesius

blek blåticka

 

Peniophora cinera

skorpskinn

 

Psathyrella spadicea

tuvspröding

 

Pterula multifida

barrmattsvamp

 

Pterula subulata

parkmattsvamp

DD

Ramaria apiculata

gröntoppig fingersvamp

 

Ramaria stricta

rak fingersvamp

 

Stropharia cyanea

blågrön kragskivling

 

Stropharia semiglobata

gul kragskivling

 

Thelphora caryophylla

trattöra

 

Xerula radicata

rotnagelskivling

 

 

 

Observerade kärlväxter i Vintrosa, Lindåsen 2008:

Latinskt namn

Svenskt namn

hot kategori

Acer platanoides

lönn

 

Achillea millefolium

röllika

 

Actaea spicata

trollduva

 

Aegopodium podagraria

kirskål

 

Agrostis stolonifera

krypven

 

Alchemilla monticola

betesdaggkåpa

 

Alchemilla vulgaris

daggkåpa

 

Alnus glutinosa

klibbal

 

Alnus incana

gråal

 

Anchusa officinalis

oxtunga

 

Anemone nemorosa

vitsippa

 

Angelica sylvestris

strätta

 

Anthoxanthum odoratum

vårbrodd

 

Anthriscus sylvestris

hundkex

 

Aquilegia vulgaris

akleja

 

Arctium tomentosum

ullig kardborre

 

Argentina anserina

gåsört

 

Artemisia vulgaris

gråbo

 

Athyrium filix-femina

majbräken

 

Berberis vulgare

berberis

 

Betula pubescens

glasbjörk

 

Briza media

darrgräs

 

Bunias orientalis

ryssgubbe

 

Caltha palustris

kabbleka

 

Campanula trachelium

nässelklocka

 

Campanula latifolia

hässleklocka

 

Campanula persicifolia

stor blåklocka

 

Campanula rapunculoides

knölklocka

 

Cardus palustre

kärrtistel

 

Carduus crispus

krustistel

 

Carex hostiana

ängsstarr

 

Carex ovalis

harstarr

 

Carex sylvatica

skogsstarr

 

Carex vesicaria

blåsstarr

 

Cirsium arvense

åkertistel

 

Convallaria majalis

liljekonvalj

 

Corylus avellana

hassel

 

Cystopteris fragilis

stenbräken

 

Dactylus glomerata

hundäxing

 

Daphne mezereum

tibast

 

Deschampsia caespitosa

tuvtåtel

 

Deschampsia flexuosa

kruståtel

 

Digitalis purpurea

fingerborgsblomma

 

Dryopteris carthusiana

skogsbräken

 

Dryopteris cristata

granbräken

 

Dryopteris filix-mas

träjon

 

Elymus caninus

lundelm

 

Elymus repens

kvickrot

 

Epilobium montanum

bergdunört

 

Epilobium palustre

kärrdunört

 

Epipactis helleborine

skogsknipprot

 

Equisetum arvense

åkerfräken

 

Equisetum palustre

kärrfräken

 

Equisetum pratense

ängsfräken

 

Equisetum sylvaticum

skogsfräken

 

Filipendula ulmaria

älgört/älggräs

 

Fragaria vesca

smultron

 

Fragaria viridis

backsmultron

 

Frangula alnus

brakved

 

Fraxinus exelsior

ask

 

Galium album

stormåra

 

Galium boreale

vitmåra

 

Galium palustre

vattenmåra

 

Galium verum

gulmåra

 

Geranium sylvaticum

skogsnäva

 

Geum rivale

humleblomster

 

Geum urbanum

nejlikrot

 

Glechoma hederacea

jordreva

 

Gymnocarpium dryopteris

ekbräken

 

Hepatica nobilis

blåsippa

 

Hesperis matronalis

hesperis

 

Hieracium coll.

skogsfibbla

 

Hypericum maculatum

fyrkantig johannesört

 

Hypericum perforatum

äkta johannesört

 

Juncus conglomeratus

knapptåg

 

Knautia arvensis

åkervädd

 

Lapsana communis

harkål

 

Lathyrus pratensis

gulvial

 

Leucanthemum vulgare

prästkrage

 

Lonicera xylosteum

skogstry

 

Luzula campestris

knippfryle

 

Luzula pilosa

vårfryle

 

Lysimachia vulgaris

strandlysing

 

Mahonia aquifolium

mahonia

 

Maianthemum bifolium

ekorrbär

 

Medicago lupulina

humleluzern

 

Melica nutans

bergslok

 

Mycelis muralis

skogssallat

 

Myosotis scorpioides

äkta förgätmigej

 

Myosotis silvaticum

skogsförgätmigej

 

Origanum vulgare

kungsmynta

 

Oxalis acetosella

harsyra

 

Paris quadrifolia

ormbär

 

Pastinaca satvia

palsternacka

 

Phegopteris connectilis

hultbräken

 

Phleum pratense

timotej

 

Picea abies

gran

 

Plantago major

gårdsgroblad

 

Poa annua

vitgröe

 

Poa palustris

sengröe

 

Populus tremula

asp

 

Primula veris

gullviva

 

Prunella vulgaris

brunört

 

Prunus padus

hägg

 

Pteridium aquilinum

örnbräken

 

Quercus robur

ek

 

Ranunculus acris

smörblomma

 

Ranunculus auricomus

majsmörblomma

 

Ranunculus flammula

ältranumkel

 

Ranunculus repens

revsmörblomma

 

Rhytidiadelphus triquetrus

kransmossa

 

Ribes alpinum

måbär

 

Ribes nigrum

svartvinbär

 

Ribes uva-crispa

krusbär

 

Rubus idaeus

hallon

 

Rumex longifolius

gårdsskräppa

 

Salix caprea

sälg

 

Sambucus racemosa

druvfläder

 

Sambucus racemosa spp.

flikbladig druvfläder

 

Satureja acinos

bergmynta

 

Scirpus sylvaticus

skogssäv

 

Scrophularia nodosa

flenört

 

Senecio viscosus

klibbkorsört

 

Silene nutans

backglim

 

Silene vulgaris

smällglim

 

Solanum  dulcamara

besksöta

 

Solidago canadensis

kanadensiskt gullris

 

Solidago virgaurea

gullris

 

Sonchus arvensis

åkermolke

 

Sorbus aucuparia

rönn

 

Stachys sylvatica

stinksyska

 

Stellaria graminea

grässtjärnblomma

 

Stellaria media

våtarv

 

Taraxacum coll.

maskros

 

Thelypteris palustris

kärrbräken

 

Trifolium medium

skogsklöver

 

Trifolium repens

vitklöver

 

Tussilago farfara

hästhov

 

Ulmus glabra ssp. glabra

skogsalm

 

Urtica dioica

brännässla

 

Vaccinum myrtillus

blåbär

 

Valeriana sambucifolia

flädervänderot

 

Verbascum thapsus

kungsljus

 

Veronica chamaedrys

teveronika

 

Veronica officinalis

ärenpris

 

Viburnum opulus

olvon

 

Vicia cracca

kråkvicker

 

Vicia sylvatica

skogsvicker

 

Viola palustris

kärrviol

 

Fortsättning på rapporten >>>