Glanshammar, Löre

       Inventeringsrapport 2012

 Uppdraget

Inventeringen av kärlväxtfloran i Glanshammar, Löre genomfördes av Örebro Läns Botaniska Sällskap (ÖLBS) på uppdrag av Örebro kommun, kommunbiolog Therese Aremyr, under tiden 2012-04-27 tom 2012-08-10.

ÖLBS medlemmar besökte området vid 12 tillfällen under tidsintervallet.

 Områdesbeskrivning.

Det inventerade området ligger öster om Glanshammars idrottsplats, till största delen söder om gamla Arbogavägen (se bif. karta).

För ca 100 år sedan utgjordes området av slåtterängar men idag det är till största delen täckt av skog, gran, tall, ek och andra ädellövträd. Skogen är alltså yngre än 100 år, endast några tallar i den sydöstra delen torde vara äldre än så. 

Området ligger på kalkgrund, det finns flera övergivna och nu vattenfyllda marmor- resp. kalkbrott i området. Kalkblocksrester finns på flera ställen uppkörda på stora högar intill brotten.

Genom skogsområdet löper en motionsstig som används av de intill boende och skolor för sin idrottsutövning.   

Området delas av vägen från gamla Arbogavägen till Skomakartorpet i ett västligt och östligt delområde.

 Inventeringens genomförande

Det inventerade området delades in i 44 delområden a 100 x 100 m (se bif. karta, bil. 1). Det inventerade områdets storlek är enligt detta 44 ha stort.

Vid inventeringen noterades de växter som hittades i resp. ruta och det första fyndet av arten noterades i tabellen (bil. 2). Flera fynd av samma art i samma ruta noterades inte och inventeringsresultatet kan därför inte användas som frekvensstudie för en specifik arts förekomst.

Fyndlokalens koordinaterna anges i systemet RT90 och noterades som mittpunkt för varje inventeringsruta:

t. ex. för rutan 22 är mittpunktskoordinaten 6577850, 1478150. Endast i några fall för t. ex. skogsknipperot (Epipactis helleborine) och när växtplatsen träffar ett vattenfylld kalkbrott redovisas exakta resp. justerade koordinater. Noggrannheten anges för växtfyndet som 50 m.

Alla växtfynd som redovisas i den bifogade på resultatlistan har registrerats i Artprotalen under namnet ”Glanshammar, Löre”.

 

Rapportrutor, kort specifikation

 Ruta 1

Sluttning norrut domineras av asp, enstaka ek, enstaka skogsalm, en, hassel samt gran förekommer. Små exemplar av vitgran (Abies alba) förekommer i vägkanten. Liljekonvalj och blåbär finns. Ängshaverrot (Tragopogon pratensis ssp. pratensis) växer i vägkanten.

 Ruta 2

Sluttning norrut med huvudsakligen asp, ek, skogsalm en, och gran. Mot öster avgränsat av betesmark. Lingon och blåbär förekommer. Kärlväxter i den östra skogskanten, t. exvitpyrola.

 Ruta 3

Område både både norr och söder om vägen, kärlväxter huvudsakligen intill vägkanten.

 Ruta 4

Barrskogsområde dominerat av gran. Inblandat med tall, lönn, asp, björkar och rönn. Getapel finns.

 Ruta 5

Barrskogsområde i väster, öppen odlat mark i öster. Enbuskar och hassel i skogskanten.

 Ruta 6

Område både norr och söder om vägen. I söder delar av kalkbrottet. Barrträd, samt hassel, asp m. fl. lövträd finns.

Kärlväxter intill kalkbrottet, skogsknipperot i skogsområdet intill brottet.

 Ruta 6v (väster om ruta 6)

Skogsknipperot den södra vägkanten. I skogsområdet norr om vägen tibast

 Ruta 7

Bebyggelse (Löre 402 och 404) i den nordöstra delen, en viss torrängsflora, trädgårdsflytlingar samt tibast noterades. Vitpyrola längs vägkant.

 Ruta 8

Väg Bebyggelse (Löre 403), trädgård med villa Myspys (ägare fam. Nordh) med en mycket sevärt trädgård (under restaurering). Enligt ägaren finns fler än 2000 olika trädgårdsväxter och träd inom ägorna). Tuvtåtel grå ögontröst och stor sötväppling innanför staketet mot villan.

I vägkanten finns rosendunört Majsmörblomma har noterats här.

 Ruta 9

Skogsområde med gran, hassel, sötkörsbär och få noterade kärlväxter. Örnbräken finns på större områden, blomsterlupin, ormbär, gullviva är vanliga här.

 Ruta 10

Blandskog i väster, artrik klipphäll i öster mot uppodlat område. Ett av de artrikaste områdena.

Klipphällen i öster utgör en av de värdefullaste västplatser för ovanliga kärl- och bräkenväxter. På klipphällen finns svartbräken, gaffelbräken, grusbäcka i stora antal, vitnavel, säfferot.

I de intilläggande igenväxande hagmarken finns ängsviol, knippfryle, liten getväppling mm.

 Ruta 11

Torp med välasad gräsmatta. Kalkblock i trädgården med svartbräken samt grusbräcka. Brand- och krollilja i trädgården.

 Ruta 12

Norr om vägen torp och trädgård med syren, brand- och krollilja och praktlysing, natt och dag, och palsternacka längs vägen, söder om vägen kalkbrott med stor sötväppling, yngre ask och gullviva. Norra delen av kalkbrottet skogsknipperot.

 Ruta 13

Skogsområde med vanliga barr- och lövträd. Inhängnat kalkbrott som inte kunnat inventeras. Skogsknipperot och natt och dag längs dikeskant.

 Ruta 14

Domineras av kalkbrottet som vi hade tillträde till. Värdefull torrbacke på klipphäll mellan de två brotten med backtrav, darrgräs, ängsgentiana, vildlin, samt hundratals grusbräckor.

Kalkbrottskant med bunke- och backstarr och sjöfräken.

Skogsområdet och längs den gamla körväg upp till ”kalkblocksberget” kring kalkbrottet med många plantor av kogsknipperot.

 Ruta 15

Sgogsområde med huvudsakligen barrtäd men också ask, klibbal samt druvfläder och brakved förekommer. Olika bräkenarter är talrika, vi noterade bl. a. skogsbräken, lundbräken och nordbräken. Grävt dike som användes för dränering av de intill liggande gruvorna.

   Ruta 16

Skogsområde avgränsad av väg i öster. Barrskogsdominerat område med kärlväxter i huvudsak intill motionsspåret. Grävt dike som användes för dränering av de intill liggande gruvorna.

 Ruta 17

Bebygglse i öster samt igenväxande ängsmark med hassel, ek och hägg och hartsros, talrika kärlväxter och gräs österut, t. ex. luddlosta, ängsklocka, ängssvingel och backförgätmigej.

 Ruta 18

Betesmark intill gården längre söderut. Här finns nagelört, vårförgätmigej, fältveronika och sandnarv.

 Ruta 19

Kraftledningsgata och kalkbrott norr om vägen. Kalkbrottet är inhänat och har inte inventerats av oss. Skogsknipperot finns på den östra sidan av kalkbrottet.

Kraftledningsgata har nyligen gallrats, grenar och buskage täcker hela området under kraftledningen. Bland alla grenar hittades underviol samt på torrbackar intill kalkbrottet noterade vi lundtrav.

 Ruta 20

Blandskogsområde samt västra delen av största marmorbrottet. Tallört intill stängslet till det vattenfyllda brottet. Veketåg i kanten av vattnet.

 Ruta 21

Inhägnat kalkbrott med upplg av kalkblock. Skogsområde i norr, blottade kalkhällar i söder. Inom området hittades vildmorot, tuvtåtel och grå ögontröst.

 Ruta 22

Blandskogsområde, med gran, hassel, lönn. I västra delen kääområde med klibbal, kärrsilja noterades. Ormbunksväxter i kärret t. ex. hultbräken och tajgaörnbräken. Tibast i skogsområdet. Skogsviolen är vanlig här.

 Ruta 23

Körvägen till Skomakartorpet delar rutan i två delar. Skogsområde med huvudsakligen barrträd, olvon ek samt getapel och måbär förekommer. Vit- och blåsippa är talrika på våren. Där motionspåret korsar vägen växer grönpyrola, vitpyrola och skogsviol.

 Ruta 24

I öster stort upplag av kalkblock. Björkpyrola är vanlig här. På toppen av kalkblockberget är det ganska artfattigt. Småtallar samt asp och småekar finns på de öppna områden. Bäckbresma, kärrsilja, vattenmåra och kärrfräken finns i sakområdet.

  Ruta 25

Skogsområde, huvudsakligen barrtäd. Asp, hägg och klibbal intill kärret. Kärrområde i sydväst. I söder hasseldunge med mycket gamla tallar i sydväst. Hittade buskviol längs stig i söder.

 Ruta 26

Blandskogsområde i väster, delas av vägen i två delar. I nordväst inhägnat kalkbrott. Oxtunga, rockentrav och knylhavre noterades i området.

 Ruta 26v (väster om ruta 26)

Torp, med trädgård. Gammal vägstump från vägen in till torpet. Längs vägkanten röd- och bergklint och ängsvaverrot.

Intill trädgärden brand- och krollilja samt praktlysing.

 Ruta 27

Kraftledningsgata har nyligen gallrats, grenar och buskage täcker hela området under kraftledningen. Här växer huvudsakligen älgört. Växter hittades huvudsakligen länd motionsslingan  som leder genom området.

Vi hittade malört, ängskavle, prakttoppklocka och lomme längs väkanten.

Ruta 28

Växtfynd huvudsakligen längs stigen som leder genom blandskog. I det vattenfyllda diket bäckveronika, kärrsilja och kabbeleka.

 Ruta 29

Barrskogsområde, längs vägen ängs- och slåtterfibbla samt ängsvädd.

 Ruta 30

Blandskogsområde norr om Skomakartorpet. Förvildade fruktträd, hartsros, enbuskar och ekar.

Ängskovall, grönvit nattviol, korsört och etternässla hittades norr om torpet.

 Ruta 31

Område öster om Skomakartorpet, i söder angränsande mot åkermark. Motionsspåret leder igenom den södra delen av området.

Huvudsakligen lövträd, ek och grövre aspar. I en grov asp längs motionsstigen observerade vi (2012-07-25) poppelglasvinge (Sesia apiformis).

Ruta 32

Smalt område avgränsas i söder av åkermark. Motionsspåret leder igenom den södra delen av området. Grövre aspar i området.

 Ruta 33

Område nordväst om idrottsplatsen. I nordväst intill vägkant kalkstensblock med grusbräcka, svartbräken. Vid vägkanten skogsklocka. Längs vägen mot idrottsplatsen talrika ruderatväxer såsom rybs, nattljus, blomsterlupin och krusbär. Vitblära, fackelblomster och kaprifol och gullviva finns längs skogskanten.

 Ruta 33 v (väster om Ruta 33)

Område norr om idrottsplatsen, med humleluzern och gåsört.

 Ruta 34

Grusplan och upptippat trädgårdsavfall med talrika ruderatväxter. Hela 163 olika växter noterades på detta område. Några mindre vanliga växer som vi noterade är asklönn, ask, appelros, hybridsforsythia, humle, skärvinda, löktrav, brunrör och klibbkorsört.

 Ruta 34s

Område norr om idrottsplanen. Inga speciella kärlväxter noterades, blomsterlupin, kärrgröe, flenört  och rödklint finns i våra anteckningar.

 Ruta 35

Kraftledningsgata har nyligen gallrats, grenar och buskage täcker hela området under kraftledningen. Här växer huvudsakligen älgört.

 Ruta 36

Skogsområde, motionsslingan i syddost. Inga speciella kärlväxt noteringar från dettas område.

 Ruta 37

Smalt område sydväst om Skomakartorpet. En och björk finns i området som gränsar mot åkermarken i sydost.

 Ruta 38

Område öster om idrottsplatsen. Kraftledningsgata i öster. Skogsknipperot, spenört och korskovall noterades i detta område.

 Ruta 39

Kraftledningsgata, i öser avgränsad av åkermark. Druvfläder i kraftledningsgata, skogsviol vid vägkant.

 Ruta 40

Smalt område sydväst om idrottsplatsen. Motionsspåret leder igenom området. Här finns gamla grova tallar samt asp. Natt och dag, luddhavre, växer intill motionsspåret.

 Ruta 41

Avgränsas av åkermark (f. d. kolerakyrkogård) i öster. Motionsspåret leder i västra delen igenom området. Längs motionsspåret finns skogsknipperot.

 

 Sammanfattning

Området i Glanshammar kan delas in i följande naturtyper:

 - Skogsområde

Täcker till ytan den största delen av området. Både barr- och lövträd förekommer. Skogsområdet är mycket skyddsvärt ur mykologisk synvinkel. Gamla tallar, granar och aspar är skyddsvärda. Många sällsynta och rödlistade svampar förekommer (se inventeringsrapport 2011).

I skogsområdet, speciellt i den östra delen finns anmärkningsvärt många myrstackar som måste skyddas.

I den södra delen, intill större aspar har vi observerat poppelglasvinge.

 -Kalk- resp. marmorbrott

Stark kalkpåverkat miljö med en skyddsvärt torrängsflora. Många orkideer i dess närhet. Endast två av kalkbrotten har kunnat inventeras. Vättenväxter har inte undersökts. Lövträden borde gynnas genom röjning av mindre tall- och granplantor. Mossfloran borde inventeras.

 - Ruderatområde (ruta 34)

Område med trädgårdsväxter nära idrottsplatsen. Torrängsflora (grusplan) och upptippat trädgårdsavfall.

 - Kalkhällar

Kringströdda enstaka klippblock och upptippade kalkblock efter gruvverksamhet.

Speciellt skyddsvärt är kalkhällen i den sydöstra delen av området (ruta 18). Här växer många skyddsvärda braken och kärlväxter. Mossfloran borde inventeras.

 - Ängsmark (ruta 17, 18)

Igenväxande ängsmark i öster med hasselknippen och äldre lövträd. I gräsmark en del sällsynta kärlväxter. Området borde betas och skyddas.

 - Vägkant i norr

Många orkideer och andra ovanligare kärlväxter förekommer här. Slåtter av vägkanten borde senareläggas så att växternas frön hinner mogna (2012 slogs vägkanten innan ÖLBS han inventera dessa).

 - Kärr och diken

Vi uppsökte flera gånger kärrområdena och hittade endast ett fåtal ovanliga växter. Här borde fler orkideer och mera ovanliga kärlväxter finnas.

 - Kraftledningsgata

Borde röjas så att kärlväxter kan utvecklas (svårt att inventera 2012).

 - Motionsslinga

Välskött motionsslinga men belysningsstolparna och ledningarna borde tas bort. Vägkantsfloran längs motionsslingan är värdefull.

 - Bebyggelse (ruta 7, 8, 17 samt Skomakartorpet i ruta 30)

Flera områden med torp resp. bostadshus finns i resp. i randområdena av området. Ägarna borde informeras om att tippning av trädgårdsavfall i skogsområdet inte är lämpligt.

Örebro Läns Botaniska Sällskap (ÖLBS)

 2012-10-12

 Herbert Kaufmann