Botaniska Sällskapets möte i Herbarierummet den 20 november.

Rummet var välfyllt, ca 20 besökare, när Claes Eliasson med hjälp av bilder förde oss in i fjärilarnas intressanta värld. Han begränsade sitt föredrag till några sällsynta nätfjärilar och i synnerhet berättade han ingående om asknätfjärilens liv. Det är en rödlistad art, på väg att försvinna från vårt land. Nu har man satt in åtgärder för att rädda den och inte minst har myndigheterna i Örebro län ett stort ansvar för det arbetet. Här finns i Bergslagen en av de få kvarvarande populationerna i landet. Claes är en av de drivande i projektet, ja förmodligen den främste, en riktig eldsjäl. Hans kunskaper imponerade på oss. Han visade med kartor var det funnits asknätfjärilar och var man nu kan finna dem och de skyddade områden i vilka han och andra arbetar för att skapa livsbetingelser som passar fjärilen. Asknätfjärilen är synnerligen kräsen på sin miljö. För att den ska trivas i ett område måste det finnas löv av ask och olvon. Solinstrålning, temperatur, fuktighet och skydd från vindar ska vara gynnsamma. Det intrikata samspelet mellan fjärilarna och olika parasiter belystes. Parasiter som i sin tur angrips av parasiter. Ibland kan det faktiskt gynna fjärilspopulationen om det sker ett visst svinn genom parasitering. Det blir en gallring som ger de kvarvarande ökad tillgång på föda. Andra fjärilar som Claes berättade om var väddnätfjäril, ängsnätfjäril, veronikanätfjäril och sotnäsfjäril. Med många fina bilder fick vi en inblick i fjärilarnas liv, parning, äggläggning, larvutveckling, förpuppning och övervintringsförhållanden och mycket mera. 

Claes plockar i ordning sina bilder inför visning på bildskärmen. Det lilla utrymmet i Herbarierummet var till trängsel fyllt av förväntansfulla åhörare.

Och vi blev inte besvikna. Många frågor ställdes och Claes redde ut det mesta. Avslutningsbilden på filmduken blev ett Svinrotsmott på en knopp av svinrot. Den mycket sällsynta lilla fjärilen finns i Älvhytteängen i Nora. Därefter tackade ordföranden Per-Erik Persson Claes för en trevlig och informationsrik föreläsning med vältagna bilder.